Tuesday, May 18, 2021

SWS अर्थवाणी - चरण १: मालमत्ता नियोजन (Estate Panning)

 


SWS अर्थवाणी - चरण १: मालमत्ता नियोजन (Estate Panning)

होता जीवनाचा आरंभ I👶🏻 

निश्चित होतसे  अंत I ✝️

करावा तो सुखांत I 🆓

विवेकबुद्धे II १  II  😇


धनसंपदा, गृह ,भूप्रदेश I 💰

विभागून द्यावा विना क्लेशI 🔡

वाद-विवाद ना उरो शेष I 🤬 

नियोजने II २  II 📝 


वाटता क्लिष्टता फार I 🙁

नेमावा योग्य सल्लागार I 😎 

नियोजना जो देई आकार I 😊 

तुमच्या इच्छे II ३  II 🤗


असावे असे नियोजन I 📝 

उपभोग घेतील प्रियजन I 👨‍👩‍👦‍👦

करा समाजासाठी ही दान I💝

SWS अर्थवाणी II  II 😀

 

    - -- रुपाली 


No comments:

Post a Comment